Chestnut Lamprey (Ichthyomyzon castaneus)
Back to Details
Chestnut Lamprey photograph
Chestnut Lamprey photograph
Back to Details